Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

In Brüssel angekommen? Zhrnutie výsledkov výskumu

Zhrnutie výsledkov výskumu In Brüssel angekommen? Die gewerkschaftliche Interessenvertretung der neuen Mitgliedsländer auf der EU-Ebene (Odborová reprezentácia záujmov nových členských štátov na úrovni EÚ).

Zoznam priložených súborov:
[ in_brussel_angekommen.rtf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava