Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Výskumné projekty

Projekty sú zoradené podľa roku, v ktorom sa začalo ich riešenie.

2021
Vývoj priestorovej sociológie na Slovensku (1960-1990) (s dôrazom na podmienky v SAV)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Peter Gajdoš, CSc.
 
2020
Medzinárodná mobilita študentov, kultúrny kapitál a medzigeneračná sociálna mobilita: Vedomé stratégie a nezamýšľané dôsledky
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Miloslav Bahna, PhD.
 
Subjektívne vnímanie hodnoty životného prostredia na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Katarína Strapcová, PhD.
 
2019
Literárny/umelecký artefakt a jeho kontexty (Komparatistika a sociálne vedy)
Spoluriešiteľka za Sociologický ústav: prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.
 
Meniace sa predstavy o slušnom živote v životopisných rozprávaniach a spoločenskom diskurze
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kusá Zuzana CSc.
 
Blízki príbuzní? Slovensko a Česko v kontexte medzinárodných komparatívnych výskumov 100 rokov od ČSR
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Miloslav Bahna, PhD.
 
Spoločenská dôvera na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Robert Klobucký, PhD.
 
Premeny cirkevných morálnych ekonómií v ČR a SR v kontexte reštitúcií a odluky štátu a cirkvi
Spoluriešiteľ za Sociologický ústav SAV: Miroslav Tížik, PhD.
 
Obraz „Iného“ v slovenskej politike po roku 1989
Spoluriešiteľ za Sociologický ústav SAV: Miroslav Tížik, PhD.
 
Práca kedysi a v súčasnosti: inštitucionálne, organizačné a interakčné podmienky uskutočňovania povolania
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jana Lindbloom, PhD.
 
Values and identities of the Visegrad countries' capitals
Riešitelia za Sociologický ústav SAV: PhDr. Magdaléna Piscová, CSc., Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD., Mgr. Ľubomír Šottník
 
2017
Suburbanizácia na Slovensku a jej spoločenské a sociálno-priestorové dopady
Hlavný riešiteľ: PhDr. Katarína Moravanská, PhD. (SÚ SAV)
 
Sociálna marginalita území na Slovensku
Hlavný riešiteľ: PhDr. Peter Gajdoš, CSc.
 
Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti. (KONSPOREG)
Riešitelia za Sociologický ústav SAV: PhDr. Bohumil Búzik, PhD., Mgr. Milan Zeman
 
Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy (SUBURBA)
Riešitelia za Sociologický ústav: Mgr. Ľubomír Falťan CSc., PhDr. Peter Gajdoš CSc., PhDr. Vladimír Krivý CSc., PhDr. Katarína Moravanská PhD.
 
2016
Budúcnosť náboženstva z perspektívy strednej a východnej Európy
Mgr. Miroslav Tížik, PhD., riešiteľ za Sociologický ústav SAV
 
Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)
Zodpovedná riešiteľka: prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.
 
Usporiadanie uznania v Európskej únii a malé členské štáty (EURECOR)
Riešitelia za Sociologický ústav: prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., Mgr. Róbert Klobucký, PhD.
 
Vidiecke spoločenstvá a vidiek v procese zmien
Hlavný riešiteľ: Mgr. Ľubomír Falťan, CSc.
 
Voľby 1946 a voľby 2016 na Slovensku
Hlavný riešiteľ: PhDr. Vladimír Krivý, CSc.
 
Politika a história - súčasť vyrovnávania sa s minulosťou
Riešiteľ za SÚ SAV: Mgr. Miroslav Tížik, PhD.
 
Bezhraničná starostlivosť? Opatrovateľky zo Slovenska v Rakúsku
Hlavný riešiteľ: Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD.
 
2015
Strengthening and widening the European infrastructure for social science data archives (CESSDA SaW)
Zodpovedný riešiteľ za SÚ SAV: Ing. Mgr. Miloslav Bahna, PhD.
 
Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Miloslav Bahna, PhD.
 
Organizačné zmeny a organizácia zmeny
Hlavná riešiteľka: Doc. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.
 
2014
Sociálna inklúzia v škole v pohľade sociológie každodennosti
Hlavná riešiteľka: PhDr. Zuzana Kusá, CSc.
 
Malé mestá na Slovensku a ich pozícia v meniacej sa sociálno-priestorovej situácii spoločnosti
Hlavný riešiteľ: PhDr. Peter Gajdoš, CSc.
 
Drogová politika na Slovensku a v iných krajinách
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Robert Klobucký, PhD.
 
Aktuálne trendy vo vývoji sociológie na Slovensku – paradigmatické východiská, metodologické inovácie, osobnosti vedy
Vedúca projektu: PhDr. Eva Laiferová, CSc. (Filozofická fakulta UK), zástupca vedúcej projektu: Mgr. Robert Klobucký, PhD.
 
2013
Demokratickosť a občania na Slovensku: polstoročie zmien
Zodpovedný riešiteľ: Miroslav Tížik, PhD.
 
Médiami umožnená e-participácia na Slovensku (Media-hosted eParticipation in Slovakia)
Zodpovedný riešiteľ: Simon Smith
 
2012
Slovenská spoločnosť v medzinárodných komparatívnych výskumoch: pred krízou a počas krízy
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Vladimír Krivý, CSc.
 
EVALVET - Hodnotenie odborného vzdelávania a prípravy v novom ekonomickom rámci (Evaluation of Vocational Education and Training in the new economic framework)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Zuzana Kusá, CSc.
 
The Europeanization of Trade Unions in the Countries of the Eastern Enlargement. Perspectives for Interest Representation by Trade Unions and for Trade Union Solidarity within the EU.
Zodpovedná riešiteľka za SÚ SAV: Doc. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.
 
Práca ako vzácny statok: produktivita, konkurencieschopnosť a ekonomická racionalita v podmienkach globálneho kapitalizmu
Zodpovedná riešiteľka: Doc. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.
 
2011
HELPS - Bývanie a domáca starostlivosť o seniorov a stratégie lokálneho partnerstva v mestách Strednej Európy (Housing and Home-care for the Elderly and Local Partnerships Strategies in Central European Cities)
 
Analýza sociálnych zmien v sídlach na Slovenska v období 1991 - 2011
Hlavný riešiteľ: PhDr. Peter Gajdoš, CSc.
 
Hľadanie nových socio-priestorových foriem ako impulz pre lokálny a regionálny rozvoj
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ľ. Falťan, CSc.
 
Využitie všeobecných sociologických teórií pri analýze sociálnych problémov na Slovensku
Hlavný riešiteľ: Mgr. Miroslav Tížik, PhD.
 
Slovenská spoločnosť v časových a medzinárodných porovnaniach
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Vladimír Krivý, CSc.
 
Komparatívny výskum drogových politík v krajinách V4
Hlavný koordinátor: Mgr. Robert Klobucký, PhD.
 
2009
Zodpovednosť v diskurze a v konaní ekonomických aktérov - možnosti a limity na súčasnom Slovensku
Hlavná riešiteľka: PhDr. Monika Čambáliková, CSc.
 
Analytický výskum obsahu a kontextov drogovej politiky na Slovensku a v Európe
Hlavný riešiteľ: Robert Klobucký
 
2008
EDUMIGROM - Etnické rozdiely vo vzdelávaní a odlišujúce sa vyhliadky mestskej mládeže v rozšírenej Európe
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Zuzana Kusá, CSc.
 
Slovensko v kľúčových medzinárodných výskumoch: dvadsať rokov premien spoločnosti
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Vladimír Krivý, CSc.
 
Súčasný stav a perspektíva vývoja sídelnej štruktúry Slovenska (socio-priestorové aspekty urbánno-rurálnej komplementarity)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ľubomír Falťan, CSc.
 
Vývoj a rola endogénnych rozvojových potenciálov v malých vidieckych obciach
Hlavný riešiteľ: Mgr. Ľubomír Falťan, CSc.
 
Suburbanizácia - jej sociálno-priestorové a socio-kultúrne kontexty a prejavy na Slovensku
Hlavný riešiteľ: PhDr. Peter GAJDOŠ, CSc.
 
Vybrané fázy životného cyklu v kontexte meniacich sa rodinných a spotrebiteľských stratégií
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Magdaléna Piscová, CSc.
 
2007
Spoločenské nerovnosti a otázka spoločenskej súdržnosti - rozšírenie perspektív
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Zuzana Kusá, CSc.
 
Centrum excelentnosti pre výskum a rozvoj občianstva a participácie: zvládanie výziev 21. storočia (COPART)
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Jana Plichtová, CSc., za SÚ SAV: PhDr. Monika Čambáliková, CSc.
 
Slovenská sociológia v období komunistického režimu
Hlavný riešiteľ: Eva Laiferová (FFUK)
 

Staršie výskumné projekty nájdete na našej pôvodnej www stránke.
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava