Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgLojalita a protest v českej a slovenskej spoločnosti v perspektíve výskumu hodnôt

4. - 5. október 2018, Malé konferenčné centrum SAV Bratislava

Organizátori a partneri konferencie: Sociologický ústav SAV, Ústav populačných štúdií FSS Masarykovej univerzity, Friedrich Ebert Stiftung a sekcia metodológie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV

Ciele konferencie

Cieľom konferencie je prispieť k objasneniu viacerých otázok týkajúcich sa stability a zmien v hodnotách obyvateľov strednej Európy, a osobitne obyvateľov Českej a Slovenskej republiky v posledných troch desaťročiach. Koncept lojality organizátori chápu veľmi široko, okrem iného aj ako ochotu jednotlivca či skupiny osôb dodržiavať záväzky voči organizácii, štátu alebo národu, voči inštitúcii, alebo i voči určitému presvedčeniu či ideológii.

Prezentované príspevky a diskusia k nim budú hľadať odpovede na otázky, ako sa vyvíjali a v akých súvislostiach menili naše:

- lojality a záväzky k rôznym spoločenským inštitúciám a normatívnym princípom
- okruhy solidarity
- hodnotová súdržnosť skupín
- spoločenská dôvera a dôvera k inštitúciám a tiež
- názory na demokratický režim.

Očakávame, že uvažovanie o týchto otázkach bude reflektovať teoretický výskum v príslušných oblastiach a zároveň sa bude opierať o komparatívne analýzy údajov z opakovaných reprezentatívnych empirických zisťovaní ako sú EVS, ISSP a ďalšie realizovaných v oboch krajinách.
Vítané sú aj príspevky založené na štatistických údajoch, analýze dokumentov či iných druhov kvalitatívnych dát, ak ich dáta/materiál pokrýva viac časových bodov aspoň v jednej z republík.

Prihláška na konferenciu

Registrovať sa na konferenciu je potrebné najneskôr do 30. septembra 2018.
Registrovať sa môžete tu.

Kontakt: Zuzana Kusá: zuza.kusa@savba.sk; Beatrice-Elena Chromková – Manea: manea@fss.muni.cz

Zoznam priložených súborov:
[ Lojalita_a_protest_program.pdf ]
foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava