Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgTieňová správa o chudobe a sociálnom vylúčení v Slovenskej republike

Záznam z Tlačovej besedy o Tieňovej správe o chudobe a sociálnom na Slovensku.

Slovenská sieť proti chudobe vás pozýva na predstavenie Tieňovej správy o chudobe a sociálnom vylúčení v Slovenskej republike, ktorú pripravili jej členovia v odbornej spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a s podporou Nadácie F. Eberta.

Tlačová beseda s predstavením publikácie sa uskutoční v utorok 18. 12. 2012 od 9:30 do 10:30 v priestoroch Ústrednej knižnice SAV na Klemensovej 19 v Bratislave.

Tieňová správa je kritickou odpoveďou na vládnu Národnú sociálnu správu za rok 2012, ktorá bola prijatá v máji t.r. bez väčšej pozornosti médií a bez zapojenia dotknutej verejnosti do jej prípravy.

Pre Tieňovú správu je kľúčový pohľad na chudobu ako na porušovanie práva na dôstojný život. Účasť ľudí zažívajúcich chudobu na príprave a pripomienkovaní legislatív, ktorá sa ich dotýka považujeme za zásadný predpoklad demokracie.

Tieňová správa približuje a posudzuje situáciu obyvateľov Slovenska z pohľadu Stratégie Európa 2020 a jej záväzku znižovať chudobu a sociálne vylúčenie. Situáciu na Slovensku predstavuje v medzinárodnom porovnaní a zameriava sa na tri kľúčové oblasti: ochranu príjmu, politiku zamestnanosti a dostupnosť služieb rôzneho druhu, osobitne bývania.

Tieňová správa sa opiera o údaje Eurostatu a Štatistického úradu SR, UNDP 2010 a ďalšie reprezentatívne zisťovania, ktoré dopĺňa o vlastný prieskum nákladov na skromný, no dôstojný život, a tiež o mikropríbehy ľudí zažívajúcich chudobu a sociálne vylúčenie.

Tieňovú správu predstaví za autorský tím Zuzana Kusá (predsedníčka Slovenskej siete proti chudobe a vedecká pracovníčka SÚ SAV) a Anna Galovičová, koordinátorka slovenskej účasti na európskych stretnutiach ľudí so skúsenosťou chudoby. Výtlačky Tieňovej správy ako aj stručná tlačová správa s relevantnými štatistikami a hodnoteniami politík budú k dispozícii.

Zoznam priložených súborov:
[ tienova_sprava_o_chudobe_2012.pptx ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava