Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgKritická teória Jürgena Habermasa v sociologickom výskume / The Critical Theory of Jürgen Habermas in Sociological Research

Prihláška na konferenciu
Program konferencie / Conference Program
Fotogaléria z podujatia

Miesto konania / Conference location: Dom Európskej únie Bratislava 8. – 9. XI. 2012 / EU House, Bratislava, 8 – 9 Nov. 2012

Nové videozáznamy: videozáznam celej konferencie a diskusia o verejnej úlohe intelektuálov

Abstrakty príspevkov [ poster_habermas.pdf ] a poster konferencie [ kubatova_promeny_ziteho_sveta.pdf ].

Prihláška na konferenciu

Prihlásiť sa na konferenciu je možné do 26. 10. 2012 buď prostredníctvom formulára [ tizik_nabozenstvo_a_verejnost.pdf ] alebo je možné sa prihlásiť elektronicky.

Program konferencie / Conference Program

Štvrtok 8. 11. 2012 / Thursday, 8 Nov. 2012

12.00 - 13.00 Registrácia / Registration

13.00 – 15.00
Otvorenie / Opening address – riaditeľ SÚ SAV / director, Institute for Sociology, Slovak Academy of Sciences
Georg Lohmann (IPHI, Magdeburg, Nemecko / Philosophy Insitute, Otto von Guericke University, Magdeburg, Germany) Habermas‘ Theory of Human Rights / Teória ľudských práv u J. Habermasa
Gerlinda Šmausová (Uni Saarbrücken, Nemecko, UP Olomouc / University of Saarbrücken, Germany, Palacký University, Olomouc) Spor  o hodnoty mezi pozitivismem a kritickou teorií v německé sociologii / The Positivism - Critical Theory Controversy about Values in German Sociology

15.15 – 16.45
1. Verejnosť ako predmet sociologickej reflexie / The Public as an Object of Sociological Reflection
Joseph Grim Feinberg (University of Chicago, USA) Po stopách ľudovej verejnosti / In Search of a Popular Public
Marek Skovajsa (FHS UK Praha / Faculty of Humanities, Charles University, Prague) Racionalita v demokracii: debata s kritiky Habermasova pojetí veřejnosti / Rationality in Democracy: A Debate with Critics of Habermas‘ Conception of Publicness
Miroslav Tížik (SÚ SAV Bratislava / Institute for Sociology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava) Náboženstvo medzi štátom a verejnosťou / Religion Between the State and the Public [ smith_justification_registers.pdf ]

17.00 – 18.30
Diskusia o verejnej úlohe intelektuála / Discussion on the Public Role of the Intellectual. Diskutujúci / Discussants: Zuzana Kusá, Miroslav Marcelli, Martin Muránsky, Michal Vašečka. Moderuje Andrej Findor. / Andrej Findor will moderate.
(Otvorené pre verejnosť a pripravené v spolupráci s FES / Open to the public and organized in collaboration with the Friedrich Ebert Foundation)

19.00
Recepcia – pre prihlásených účastníkov a hostí / Reception – for registered participants and guests

Piatok 9.11.2012 / Friday, 9 Nov. 2012

8.30 – 9.00 Registrácia / Registration

9.00 - 10.30
2. Metodologické poznámky ku kritickej teórii / Methodological Reflections on Critical Theory
Martin Muránsky (FÚ SAV Bratislava / Institute of Philosophy, Slovak Academy of Sciences, Bratislava) Status sociálnych vied a úloha chápania v koncepcii J. Habermasa / The Status of the Social Sciences and the Role of Comprehension as Conceived by J. Habermas
Csaba Szaló (FSS MU Brno / Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno) Projekt kritické sociální vědy, kritika hermeneutiky a nevyhnutelnost překladu / The Project of Critical Social Science, the Critique of Hermeneutics, and the Indispensibility of Translation
Igor Hanzel (FiF UK v Bratislave / Department of Philosophy, Comenius University, Bratislava) Modely konania J. Habermasa a ich význam pre metodológiu sociálnych vied / Habermas' Models of Action and their Contribution to Social Scientific Methodology

10.45 – 12.30
3. Systémové koordináty životného sveta / The Systemic Coordinates of the Life World
Andrej Findor (FSEV UK v Bratislave / Faculty of Social and Economic Sciences, Comenius University, Bratislava) Limity konštitucionálneho patriotizmu / The Limits of Constitutional Patriotism
David Kostlán (SÚ SAV Bratislava / Institute for Sociology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava) Demokratické vzdělávání a politika identity / Democratic Education and Identity Politics
Bohumil Búzik (SÚ SAV Bratislava / Institute for Sociology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava) Revolúcia dobiehajúca krízu / Revolution Catching Up to the Crisis
Helena Kubátová (UP Olomouc / Palacký University, Olomouc) Proměny žitého světa / Transformations of the Lifeworld [ prihlaska_habermas.rtf ]

12.30 – 14.00
Obed / Lunch

14.00 – 16.30
4. Diskurzné spoločenstvá / Discursive Communities
Simon Smith (University of Leeds, Veľká Británia / United Kingdom) Genres and Status Differentials in an Online Literary Public Sphere / Žánre a statusové diferencie v on-line literárnej verejnosti [ abstrakty_habermas.pdf ]
Zuzana Révészová (FSS MU Brno / Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno) Európska identita očami J. Habermasa / European Identity as Seen by J. Habermas
Jan Dlask (FF UK Praha / Faculty of the Arts, Charles University, Prague) Pojem veřejného prostoru jako inspirace pro studium literárních debat / The Concept of Public Space as Inspiration for the Study of Literary Debates

Prestávka / Coffee break

Yuri Misnikov (nezávislý expert / independent scholar) Habermas’s Validity Claims as an Analytical Instrument for Studying Online Deliberations / Habermasove "nároky na platnosť" ako analytický prostriedok na skúmanie zvažovania na internete
Zuzana Kusá (SÚ SAV Bratislava / Institute for Sociology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava) Etiketa uvážlivej spoločnosti / The Etiquete of Deliberating Society

16.30 Záverečné slovo a ukončenie konferencie / Concluding Words and Closing of the Conference

Organizátor / Organizer: Sociologický ústav SAV (www.sociologia.sav.sk) / Institute for Sociology, Slovak Academy of Sciences (www.sociologia.sav.sk)
Spoluorganizátori / Co-organizers: Friedrich Ebert Stiftung v Slovenskej republike (www.fes.sk) a Metodologická sekcia SSS pri SAV / The Friedrich Ebert Foundation in Slovakia (www.fes.sk) and the Methodological Section of the Slovak Sociological Association

Prípravný a organizačný výbor konferencie / Conference Organizing Committee:
Miroslav Tížik, Zuzana Kusá, David Kostlán, Bohumil Búzik (všetci Sociologický ústav SAV / all at the Institute for Sociology, Slovak Academy of Sciences), Andrej Fidor (Univerzita Komenského v Bratislave / Comenius University, Bratislava), Igor Hanzel (Univerzita Komenského v Bratislave / Comenius University, Bratislava), Gerlinda Šmausová (Uni Saarbrücken / University of Saarbrücken), Czaba Szaló (Masarykova Univerzita v Brne / Masaryk University, Brno), James Krapfl (McGill University, Montreal), Joseph Grim Feinberg (University of Chicago), Simon Smith (University of Leeds), Yuri Misnikov (independent scholar).

Z konferencie a diskusie bude urobený videozáznam, ktorý bude verejnosti sprístupnený cez portál JeToTak (www.jetotak.sk) / A video recording of the conference will be made available through the website JeToTak (www.jetotak.sk).

Konferencia bude prebiehať v slovenskom, českom a anglickom jazyku, bez tlmočenia. / The conference will take place in Slovak, Czech, and English, without translation.


Miesto konania / Conference location: Dom Európskej únie, Palisády 29, Bratislava

Počet miest je limitovaný! / Seating is limited!

Foto: Wolfram Huke at en.wikipedia, http://wolframhuke.de

Fotogaléria z podujatia
foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11 foto12 foto13 foto14 foto15 foto16 foto17 foto18 foto19 foto20 foto21 Foto: Milan Zeman
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava