Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Vyjadrenie Sociologického ústavu ku Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2011

V poslednom čase sme zaznamenali viaceré vyjadrenia na adresu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, ktoré spochybňujú jeho spoločenskú prospešnosť, ochranu osobných údajov a odrádzajú občanov od ochoty zúčastniť sa na ňom.

Zdôrazňujeme, že Sčítanie je základným zisťovaním údajov o podmienkach života, ktoré nie je možné získať iným spôsobom. Sčítanie je zároveň zisťovaním, ktoré má historicky najdlhšiu tradíciu a jeho súbežné uskutočňovanie v krajinách Európy a sveta umožňuje poznávať a porovnávať trendy v demografickom vývoji obyvateľstva, vo vzdelanostnej úrovni, pracovnej migrácii či v kvalite bývania. Vo vyspelých krajinách sú Sčítania základom pre lepšie spravovanie krajiny založené na faktoch. Sčítanie je zároveň východiskom pre všetky ďalšie prieskumy a výberové zisťovania realizované v období medzi sčítaniami a od jeho kvality závisí aj ich hodnovernosť.

Upozorňujeme, že prebiehajúce Sčítanie na Slovensku v porovnaní s inými európskymi krajinami zisťuje celkovo menší počet informácií a zahŕňa aj menej osobných či inak citlivých otázok.

Považovali by sme preto za nešťastné, ak by sa občania pre šírené pochybnosti nechali odradiť od pravdivého vypĺňania sčítacích hárkov.

Magdalena Piscová
riaditeľka Sociologického ústavu SAV

členovia Ústavnej rady Sociologického ústavu SAV:
Miloslav Bahna
Monika Čambáliková
Peter Gajdoš
Vladimír Krivý
Zuzana Kusá

V Bratislave 19.mája 2011
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava