Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Workshopy o sociálnom bývaní

Organizátori: Nadácia F. Eberta, Slovenská sieť proti chudobe, Sociologický ústav SAV
Odborní garanti: Zuzana Kusá SAPN/SÚ SAV, Helena Woleková SOCIA, Slavomíra Mačáková ETP Slovakia
Poslanie: Cieľom workshopov je upriamiť pozornosť na problém dostupnosti bývania pre nízkopríjmové skupiny a vytvoriť platformu pre výmenu skúseností a diskusiu o pripravovaných legislatívnych opatreniach, ktoré túto oblasť ovplyvňujú.
Cieľová skupina: Predstavitelia mimovládnych organizácií poskytujúcich služby či asistenciu v oblasti bývania, predstavitelia miestnej a regionálnej samosprávy, predstavitelia centrálnych orgánov verejnej správy, akademickej sféry a zahraniční experti. Žiaduca je kontinuita účastníkov na workshopoch.

Program a prihlášky na podujatie nájdete v prílohe.

Výstupy z workshopov sú k dispozícii v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
[ byvanie II_prihlaska.pdf ]
[ byvanie I_prihlaska.pdf ]
[ pozvanka_SB.pdf ]
[ socialne_byvanie_vystupenia.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava