Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Závery a fotografie z konferencie „Regionálne disparity v Strednej Európe“ konanej 25. a 26. októbra 2007

Medzinárodná konferencia "Regionálne disparity v Strednej Európe" sa konala v dňoch 25.-26. októbra sa v Bratislave. Konferenciu organizačne zabezpečoval Národný komitét UNESCO - MOST Program v spolupráci s CEFRES (Francúzske centrum pre výskum v spoločenských vedách) a Sociologickým ústavom SAV.

Zámerom konferencie bolo prezentovať obsahovú, ale i analytickú zložitosť problematiky regionálnych a medzisídelných disparít v stredoeurópskom kontexte. Prezentovať špecifiká regionálnych problémov, ich vývojové smerovanie, ale aj prístupov k ich analýze a riešeniu v rôznych krajinách strednej Európy.
foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7
Podujatie bolo zamerané na tri hlavné problémové okruhy: 1/ meranie nerovností: merítka, kritériá a metodologické problémy regionálnych disparít, 2/ regionálne nerovnosti z národného hľadiska (prípady Slovenska, Poľska, Litvy, Českej republiky) a 3/ problematika mestských a vidieckych oblastí nachádzajúcich sa v procese zmien medzi diferenciáciou a kohéziou.

Konferencia preukázala, že problematika regionálneho rozvoja a špecificky hlavne regionálnych disparít je zložitou problematikou, a to nielen pokiaľ ide o ich sociálno-ekonomické, civilizačno-kultúrne či ekologické dopady a možnosti ich riešenia, ale aj pokiaľ ide o ich vedeckú analýzu, o jej teoreticko-metodologické inštrumentárium ako i prístupov k chápaniu základných pojmov a vyjasnenie základných referenčných rámcov. Problematika vyžaduje komplexné interdisciplinárne a multidimenzionálne analytické prístupy.

Konferencia upozornila na aktuálnosť a dôležitosť skúmania problematiky priestorových nerovností, a to nielen v strednej Európe, ale i v širšom európskom kontexte. Táto je ovplyvňovaná nielen vplyvom procesov transformácie, ale v čoraz výraznejšie i globalizáciou a jej vplyvom na stav a vývoj regionálnych disparít a možnosti ich riešenia.

Podujatie poukázalo na multidimenzionálnosť sídelno-regionálnych problémov, na metodologické problémy skúmania a národné jedinečnosti v tejto oblasti. V príspevkoch sa objavila ako akútna výzva na podrobnejšiu analýzu faktorov regionálnych disparít v strednej Európe, problematiky inovácií a formovania nových sociálnych sietí v priestorových kontextoch. Taktiež sa ukázala potreba podrobnejšieho skúmania nových profilujúcich sa priestorových úrovní ovplyvňujúcich efektívnosť regionálnej politiky, atraktivity miest ale aj ich sociálno-priestorovej fragmentácie, posilnenie mikroekonomických a sociálno-priestorových prístupov v skúmaní a meraní priestorových nerovností, ako aj ďalších aspektov spätých s prebiehajúcimi procesmi na regionálnej a sídelnej úrovni.

Konferencia poukázala na zložitosť problematiky regionálnych disparít na národných úrovniach, na potrebu rešpektovania národných špecifík, na hľadanie efektívnych nástrojov, ale i zohľadňovania skutočnosti, že riešenie problémov regionálneho rozvoja je dlhodobý proces. Ukázali sa mnohé paralely, ako aj rôzne podoby regionálnych rozdielov a spôsobov ich vyrovnávania v stredoeurópskom, ale i celoeurópskom priestore.

Na podujatí sa zúčastnili odborníci v tejto oblasti z viacerých krajín (Francúzsko, Slovensko, Česká Republika, Litva) a z viacerých vedných disciplín (sociológia, geografia, ekonómia) participujúcich na analýzach problematiky regionálnych problémov. Zo Sociologického ústavu SAV v Bratislave na konferencii so svojimi príspevkami vystúpili Peter Gajdoš, Ľubomír Falťan a Zuzana Kusá.

Z podujatia boli prijaté závery, ktoré spracoval a predniesol vedecký sekretár Slovenskej akadémie vied, predseda Národného komitétu UNESCO Programu MOST (Management of Social Transformation) a vedecký pracovník Sociologického ústavu SAV v Bratislave Ľubomír Falťan. Závery z podujatia si môžete pozrieť v prílohe.

Program konferencie si môžete pozrieť v priloženom súbore na tejto stránke v rubrike podujatia a akcie.

Zoznam priložených súborov:
[ priloha_zavery.doc ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava