DÁTOVÝ ARCHÍV

Sociologického ústavu SAV


  Vitajte na stránke projektu VEGA č. 2/2096/22
"Slovenský archív sociálnych dát".

Home

Katalóg dát SÚSAV

Prístup k dátam

Kontakt

Linky

Archív dát Sociologického ústavu SAV poskytuje užívateľom katalóg primárnych dát (dostupných v elektronickej podobe), a systematicky tak dokumentuje fond existujúcich dátových súborov zo spoločenskovedných výskumov. Katalóg dát umožňuje efektívnu orientáciu našich i zahraničných výskumníkov v existujúcej zásobe primárnych dát na Slovensku, a zjednodušuje prístup užívateľov k jednotlivým dátovým súborom, ako aj prístup k základnej dokumentácie k nim (dotazník, kódovací kľúč a pod).

Archivovanie dátových súborov a ich sprístupňovanie pre potreby sekundárnej analýzy maximalizuje využitie prostriedkov investovaných do výskumov (komparatívny, longitudinálny výskum), a taktiež umožňuje štandardizáciu a verifikáciu postupov použitých pri analýze dát. Archív dát je zároveň nástrojom na zabezpečenie dátových súborov pred ich poškodením (pred fyzickým znehodnotením, neadekvátnymi zmenami v dátach, pred stratou pôvodných dát). 
Data Archive of the Institute for Sociology SAS provides users with the catalogue of primary data (accessable in electronic format). The catalogue of social data enables an effective orientation of a home as well as foreign researchers in the field of existing fund of the Slovak primary data, and moreover simplify an access to the required datasets and its documentation (questionnaire, codebook etc.).

Copyright © 2002-2005 Sociologický ústav SAV
Posledné úpravy: 21.11.2006
Katarína Strapcová
Sociologický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava

e-mail: katarina.strapcova@savba.sk