Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Slovenská sociologická spoločnosť

Upozornenie:

Aktuálnu oficiálnu stránku Slovenskej sociologickej spoločnosti nájdete na: www.sociologia.eu.sk

Informácie SSS

Európska únia a interkultúrny dialóg: komparatívny pohľad a Pamäť v medzikultúrnom dialógu Európy

Sekcia sociológie kultúry Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV a Katedra kulturológie FiF UK v Bratislave pozývajú na prednášky spojené s diskusiou.

Karen Henderson, University of Leicester, UK
Európska únia a interkultúrny dialóg: komparatívny pohľad

Adela Kvasničková, Filozofická fakulta UK v Bratislave
Pamäť v medzikultúrnom dialógu Európy

Prednášky sa uskutočnia 5. decembra 2008 (piatok) o 14.00 hod. v zasadačke Rektorátu UK, Bratislava, Šafárikovo nám. č. 6 (NB, vchod z Múzejnej ul.)

Podporené grantom VEGA 1/0536/08

Zoznam priložených súborov:
[ sss_sekcia_kultury_pozvanka_henderson_kvasnickova.pdf ]

Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava