Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Prieskum trhu

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Prieskum trhu

Spôsob vzniku záväzku: Na základe potvrdenej objednávky a následnej fakturácie za tovar.

Názov predmetu zákazky: Realizácia prekladov odborných textov z anglického jazyka do slovenského jazyka.
Slovník spoločného obstarávania (CPV): 7953000-8 Prekladateľské služby

Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je realizácia prekladov odborných textov z anglického do slovenského jazyka

Preklady textov z oblasti sociológie, filozofie a etnológie podľa zadaného popisu a rozsahu do 30. 8. 2016
Prosím uveďte jednotkovú cenu pre:
Preklad rukopisov textu o autenticite folklóru, estetike a poetike z anglického do slovenského jazyka v rozsahu asi 200 normostrán (cena za 1NS v EUR):
1. „The Dialectics of Authenticity“ (65 NS)
2. “Returning Folklore to the People”: The Paradox of Public Folklore (67 NS)
3. „The Poetics of Authenticity“ (69NS)

Zoznam priložených súborov:
[ Vyzva-na-realizaciu-prekladov_2016.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava