Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Medzi individualizmom a kolektivizmom: hľadanie vhodnej paradigmy konania

Sekcia sociologickej teórie Slovenskej sociologickej spoločnosti a Sociologický ústav SAV srdečne pozývajú na teoretický seminár na tému :

Medzi individualizmom a kolektivizmom: hľadanie vhodnej paradigmy konania

Program semináru:

Juraj Schenk /Univerzita Komenského/, Autopoiesis - Stávanie - Autokinéza: porovnanie troch základných koncepcií sociálnej dynamiky

Mária Suríková /Sociologický ústav SAV/, Individualistický rámec konania

Iva Sedlaková /Univerzita v Curychu/, Typy konania a ich teoretické východiská u J.Habermasa

Dilbar Alieva /Trnavská univerzita/, Paradigma holizmu alebo nová tvár kolektivizmu: poznámky k sociológii postmodernity

Margita Minichová /Trnavská univerzita/, Kolektivistický rozmer mníšskeho života

Seminár sa bude konať 30. novembra 2007 /piatok/ v čase medzi 13.30 a 17.hod. v zasadačke Filozofického ústavu SAV na Klemensovej, 19, IV.posch., č.dv.94 .

Doc.PhDr.Dilbar Alieva,CSc.
Vedúca sekcie sociologickej teórie SSS
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava