Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

imgDoktorandské štúdium

V spolupráci s Filozofickou fakultou UK má Sociologický ústav SAV akreditované štvorročné interné a päťročné externé doktorandské štúdium v študijnom programe 3.1.1. sociológia. Pravidlá doktorandského štúdia upravuje táto smernica.

Potenciálni záujemcovia si môžu vybrať z vypísaných tém dizertačných prác (témy dizertačných prác na akademický rok 2017 / 2018 sú dostupné tu), ktoré sú spravidla zverejňované v marci. Termín pre podávanie záväzných prihlášok na štúdium niektorej z ponúknutých tém býva na konci mája. Zoznam tém pre aktuálny rok a presné termíny sú včas uverejnené na našej webovej stránke. Vypísané témy nadväzujú na aktuálny výskumný profil školiteľov a práca na nich predpokladá intenzívne zapojenie do vedeckého života na ústave.

Naši doktorandi budú mať možnosť absolvovať doktorandské štúdium na pracovisku, ktoré je garantom slovenskej účasti v prestížnych programoch medzinárodného komparatívneho spoločenskovedného výskumu ISSP (International Social Survey Programme) a EVS (European Values Study), je vydavateľom najvýznamnejšieho slovenského sociologického časopisu Sociológia – Slovak Sociological Review evidovaného v databáze Current Contents a spoluprevádzkovateľom Slovenského archívu sociálnych dát (SASD).

Tip: Ak máte konkrétnu predstavu o téme, ktorú by ste v rámci svojho štúdia u nás radi riešili, je možné ešte pred oficiálnym vypísaním tém kontaktovať niektorého z potenciálnych školiteľov. Vašim budúcim školiteľom môže byť každý pracovník uvedený v sekcii vedúci alebo samostatní vedeckí pracovníci. Ak neviete, kto by mohol byť vašim školiteľom ku konkrétnej téme, môžete kontaktovať vedeckého tajomníka ústavu.

Sociologický ústav SAV je aktívne zapojený do medzinárodnej spolupráce a je signatárom viacerých zmlúv o spolupráci s pracoviskami v zahraničí. Prirodzenou súčasťou PhD štúdia u nás je preto aj študijný pobyt na niektorom z našich partnerských pracovísk.

Sociologický ústav SAV otvára ročne dve až tri miesta pre doktorandov denného štúdia, počet doktorandov v externej forme štúdia nie je obmedzený. Interný doktorand mal v roku 2016 nárok na štipendium vo výške 561,50 po absolvovaní dizertačnej skúšky vo výške 646,50 euro. Poplatok za rok štúdia v externej forme bol v roku 2016 700,- euro.
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava