Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Research projects

Evolution and role of external development's potentials in small rural municipalities

Programme: VEGA

Principal investigator: Mgr. Ľubomír Falťan, CSc.
Investigators: Ľubica Falťanová, David Kostlán, Mária Strussová, Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Duration: 1.1.2008 - 31.12.2010
Programme: VEGA no. 2/0172/08

Abstract: Projekt sa zameria na identifikáciu endogénnych (vnútorných) a exogénnych (vonkajších) faktorov, ktoré sa v rozhodujúcej miere podieľajú na vplyvoch, ktoré určujú rozvojové predpoklady vidieckeho osídlenia. Projekt sústredí pozornosť predovšetkým na malé vidiecke sídla do 500 obyvateľov., ktoré v podmienkach Slovenska predstavujú podstatnú časť visieckej sídelnej štruktúry (rovnako ako celkovej sídelnej štruktúry). Konkrétne analýzy v teréne sa budú týkať lokalizačne diferencovaných socio-priestorových situácií.
Institute for Sociology of SAS, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Slovak Republic