Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Research projects

Spoločenské nerovnosti a otázka spoločenskej súdržnosti - rozšírenie perspektív

Programme: VEGA

Principal investigator: PhDr. Zuzana Kusá, CSc.
Investigators: Mgr. Katarína Strapcová, Mgr. David Kostlán
Duration: 1.1.2007 - 1.12.2009
Programme: VEGA no. 2/7038/27

Cieľom projektu je obrátiť pozornosť ku klasickej sociologickej téme spoločenskej súdržnosti a to v kontexte rastúcich spoločenských nerovností a odbúravania sociálneho štátu. Projekt sa na základe usústavnenia našich doterajších skúmaní pokúsi vypracovať porovnanie teórií spoločenskej súdržnosti a jej praktických organizačných foriem a ukázať vývoj sociálnych a ekonomických nerovností v longitudinálnej a komparatívnej perspektíve. Taktiež stavajúc na našich doterajších skúmaniach, bude analyzovať súvislostí zmien domácej sociálnej legislatívy a pokúsi sa ich zasadiť do kontextu medzinárodných debát o sociálnom štáte ako ich výraznú repliku. Priblíži aj komparatívne historicko-ekonomické a sociálno-politické skúmania, ktorých zistenia sa u nás málo zohľadňujú v spoločenskovedných analýzach a v debatách o bremenách, akými sú pre ekonomický rozvoj sociálne výdavky.

Integrálnou časťou projektu je rozširovanie bázy výskumných dát umožňujúcej longitudinálne analýzy, najmä prostredníctvom organizácie ďalšieho kola medzinárodného projektu Výskum európskych hodnôt (2008) ako aj analýza a interpretácia výskumných údajov, vrátane údajov z výskumu príjmov a životných podmienok EU-SILC 2005 a modulu zameraného na sledovanie medzigeneračného prenosu chudoby.
Institute for Sociology of SAS, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Slovak Republic